10 KMS Men's 

Abasayed -40:38:12
Sachin -43:17:00
Shrish - 47:43:00

10 KMS Women's 

Abha -103:48:86
Samyukta - 107:45:59

5 KMS Men's 

Shashwat -19:04:24
Guru -22:30:43-
Sanjit -22:30:43

5 KMS Women's 

Shraddha Shah-33:07:15
Mekhala-35:11:16
Dr. Vahideh Razmi -37:36:86

All rights reserved  © Flame Kurukshetra 2020